DidArt bol dlhodobý medzinárodný projekt (od 2002 do 2009) zameraný na sprístupňovanie súčasného umenia a lepšie porozumenie umeleckému svetu návštevníkmi galérií a múzeí. Každý ročník programu bol zameraný na iný hlavný cieľ či tému z danej oblasti. Projekt organizovala NCSU v spolupráci s hlavným partnerom MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna – Istituzione Galleria d'Arte Moderna. 

 

Hlavným výstupom projektu v rokoch 2008 a 2009 bol multimediálneho vzdelávací balíček, ktorého koncept dotvorili predstavitelia desiatich partnerských organizácií v roku 2009
v Bologni. 

Nosnou témou alebo leitmotívom balíčka bola identita. Každá partnerská organizácia prispela jedným vzdelávacím nástrojom sprístupňujúcim súčasné umenie.

 

Nadácia – Centrum súčasného umenia pripravila návrh virtuálnej tvorivej dielne s názvom Zapoj sa. Edukačné CD – jedinečný didaktický nástroj v elektronickej forme určený pre deti, ktorý formou virtuálnej dielne sprístupňuje súčasné vizuálne umenie. Je to technicky prepracovaný workshop na CD, interaktívny multimediálny kurz vo flashi. Môže byť využitý ako pomôcka pri výučbe umenia a kultúry (výtvarná výchova, výchova umením), iných spoločenskovedných predmetov, anglického jazyka, ako aj pri výučbe informatických predmetov. V galériách môže slúžiť ako hra sprístupňujúca súčasné výtvarné umenie. 


V júni 2009 bol projekt, multimediálny vzdelávací balíček a jednotlivé didaktické nástroje predstavené v Ríme miestnym múzejným pedagógom a návštevníkom múzea. 

Nadácia - Centrum súčasného umenia zrealizovala v novembri 2008 až februári 2009 štyri tématické vzdelávacie tréningy v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách vo verejných a neziskových organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

Účastníci mali príležitosť zúčastniť sa interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách.Tréningov sa celkovo zúčastnilo 57 zástupcov kultúrnych organizácií. 

 

Zrealizované tréningy a témy: 
1/ Fundraising - získavanie finančných prostriedkov 
27. - 28. november 2008 - Bratislava
lektori: Bohdana Hromádková, Kristína Paulenová

 • obsah pojmu fundraising; fundraising stratégia a legislatívny rámec

 • nástroje a techniky fundraisingu

 • typy zdrojov / donorov – komunikácia s donormi; materiály pre fundrasing

 • filantropia – motivácia dávania

 • prípadové štúdie predstavujúce efektívne techniky fundraising 

 

2/ Projektový manažment / práca s dobrovoľníkmi / event manažment 
15. - 16. január 2009 - Nitrianska galéria, Nitra 
lektori: Bohdana Hromádková, Viera Michalicová

 • poskytnutie praktických rád ako vytvárať, plánovať a koordinovať kultúrne podujatia; získavať a motivovať dobrovoľníkov pre prácu v organizácii
 • vytvorenie vlastnej stratégie pri príprave kultúrneho podujatia
 • vzájomná inšpirácia skúsenosťami v tejto oblasti 

 

3/ Múzejná / galerijná pedagogika 
22. - 23. január 2009 - Stredoslovenská galéria, Nitra

lektorka: Marcela Lukáčová

 • predstavenie základných typov vzdelávacích programov poskytovaných múzeami a metodiku ich prípravy

 • príprava kvalitných a inovatívnych didaktických materiálov, príprava pracovných listov, metodických materiálov pre pedagógov, detských či rodinných sprievodcov a workshop k téme
 • príklady úspešne zrealizovaných vzdelávacích programov v múzeách na Slovensku i v zahraničí

 

4/ Marketing / rozvoj publika 
5. - 6. február 2009 - Nitrianska galéria, Nitra 

lektori: Katarína Dudáková, Kristína Paulenová

 • marketing – zameranie, využitie marketingových nástrojov v kultúrnej organizácii

 • segmentácia trhu; získavanie nových a udržanie si stálych návštevníkov

 • príprava dobrej marketingovej kampane

 • rozvoj publika – motivácie a zábrany potenciálnych návštevníkov kultúrnej organizácie

 • prieskum publika a praktické využitie rôznych techník prieskumu v kultúrnej organizácii

Nadácia – Centrum súčasného umenia a Civil Society Development Foundation ponúkli v roku 2006 sériu jesenných vzdelávacích tréningov v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

 

Účastníci tréningov boli súčasťou interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách a pod vedením slovenských junior trénerov sa oboznámili s praktickými slovenskými i zahraničnými príkladmi v ponúkaných témach. Zároveň sa zdokonalili v efektívnom využívaní nástrojov a metód kultúrneho manažmentu a priamej aplikácie vo svojej organizácii. 

 

 28. – 29. september 
PR A KOMUNIKÁCIA(lokalita: Dolný Kubín)

 3. – 4. október 
ROZVOJ PUBLIKA (lokalita: Bratislava a okolie)

17. - 18. október 
PR A KOMUNIKÁCIA (lokalita: Bratislava a okolie)

7. – 8. november 
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT (lokalita: Banská Bystrica)

7. – 8. december 
ZÍSKAVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (lokalita: Bratislava a okolie)

11. – 12. január 2007 
MARKETING (lokalita: Bratislava a okolie)

V spolupráci s European Cultural Foundation v Amsterdame a VŠMU v Bratislave organizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v apríli roku 2006 jarný päťdňový kurz pre manažérov kultúry

Čo bolo predmetom kurzu?
Od 90. rokov 20. storočia prechádzala oblasť kultúry v krajinách strednej a východnej Európy obdobím dramatických zmien a rozvoja. Tento zásadný posun spôsobil, že spoločnosti týchto krajín a v rámci nich aj manažéri kultúry stoja pred množstvom nových výziev a príležitostí. Zatiaľ čo kultúrni manažéri v etablovaných kultúrnych inštitúciách sú nútení zmeniť samotnú štruktúru týchto inštitúcií, aby boli pripravené spĺňať požiadavky budúcnosti, aktivisti novozaložených umeleckých iniciatív sa snažia udržať si svoje postavenie inovátorov na miestnej kultúrnej scéne prostredníctvom upevňovania svojej tvorby a zabezpečovania prežitia organizácie. 

Cieľ kurzu:
S cieľom reagovať na tieto výzvy sa kurz zameriaval na oboznámenie kultúrnych manažérov so súborom strategických riadiacich schopností, ktoré im umožnia analyzovať a úspešne rozvíjať svoje organizácie, nasmerujú ich k štrukturálnym zmenám, ako aj k finančnej a prevádzkovej udržateľnosti. 

 

Kurz vychádzal zo špecificky vypracovanej metodológie a zároveň čerpal z praktických skúseností, ktoré Európska kultúrna nadácia a lektori kurzu získali v priebehu implementácie množstva projektov zameraných na organizačný rozvoj a budovanie kapacít umeleckých iniciatív v transformujúcich sa oblastiach (juhovýchodná Európa, Rusko, Stredná Ázia atď.).

Účastníci boli vyškolení v oblasti analyzovania prostredia a potenciálu vlastnej organizácie, ako aj v oblasti prípravy strategického plánu smerujúceho k dlhodobejšiemu pokroku organizácie.  

Forma kurzu:
Kurz bol kombináciou prednášok, praktických workshopov za účasti kultúrnych manažérov so skúsenosťami s rozvojom vlastných organizácií a exkurzií vo viacerých životaschopných umeleckých organizáciách pôsobiacich na transformujúcom sa Slovensku. Ako sprievodca kurzom slúžila publikácia Manažment umenia v turbulentnom období (M. Dragicevic Sesic,
S. Dragojevic).

Tréneri/lektori/facilitátori:  
Sanjin Dragojevic, University of Zagreb, Croatia 
Milena Dragicevic Sesic, University of Arts Belgrade, Serbia 
Janka Vukmir, Institute for Contemporary Art Zagreb, Croatia 
Teodor Celakoski, Multimedia Institute Zagreb, Croatia 
Maja Juric, Exit Theatre, Zagreb, Croatia (t.b.c.) 
Svetlana Waradzinová, The Academy of Music and Dramatic Arts , Slovakia 

Bližšie k múzeu bol 3-ročný komplexný vzdelávací program vytvorený Nadáciou - Centrum súčasného umenia v spolupráci
s British Council v Bratislave zameraný na budovanie a rozvoj dobrých vzťahov múzeí a galérií s ich publikom a partnermi.

Program bol ukončený v júni 2007 Medzinárodnou konferenciou Bližšie k múzeu. K programu bolo vydaná publikácia: Materiálová predloha k projektu Bližšie k múzeu, ktorá predstavuje vybrané projekty účastníkov programu úspešne zrealizovaných v galériách a múzeách na Slovensku. K projektu tiež vyšlo DVD s dokumentom o programe a projektoch.


Autorky programu: Marcela Lukáčová, Bohdana Sprušanská
Trvanie: november 2004 - jún 2007

Zámer programu:

Program Bližšie k múzeu bol zameraný na rozvíjanie vzdelávacej funkcie galérií a múzeí na Slovensku. Vychádzal z aktuálnej situácie fungovania galérií a múzeí, kde boli pred rokom 2004 vzdelávacie aktivity pre návštevníkov vnímané len okrajovo, prípadne celkom absentovali. 

Program pomáhal pracovníkom múzeí a galérií rozvíjať vzdelávaciu funkciu ich organizácie a iniciovať kontinuálne fungovanie vzdelávacích oddelení ako legitímnej a akceptovanej súčasti ich organizačnej štruktúry. 

Nosnými témami jednotlivých ročníkov boli:
I. Vedomosti / Knowledge / - Prvý ročník bol zameraný na vytvorenie metodického a teoretického zázemia. Prednášky, semináre, tréningy a workshopy (realizované britskými a českými lektormi) poskytli účastníkom orientáciu v základných oblastiach práce s verejnosťou a fungovaní vzdelávacích oddelení (získavanie finančných prostriedkov, orientácia v domácich i zahraničných zdrojoch, uplatnenie marketingových stratégií pri získavaní publika, metódy a techniky prípravy a realizácie programov pre verejnosť).

II. Komunikácia / Communication / - Múzeum a galéria ako obojstranná a obojsmerná komunikácia, vzťah múzea/galérie a verejnosti, spolupráca so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne. Tréningy a semináre zamerané na teóriu komunikácie inštitúcie smerom von, stratégie získavania všetkých skupín návštevníkov a budovanie publika. Konzultácia a prezentácia projektov účastníkov a postihnutie možných finančných zdrojov a fondov, kde by sa mohli uchádzať o finančnú podporu. Vyhlásenie ceny Bližšie k divákovi za najzaujímavejší vzdelávací program vytvorený v rámci programu Bližšie k múzeu.

III. Skúsenosti / Experiences / - Semináre a tréningy zamerané na strategické myslenie a strategické plánovanie. Stratégia rozvoja vzdelávacích oddelení, realizácia konkrétnych projektov participujúcich múzeí a galérií, vytvorenie efektívnej siete partnerstiev vzdelávacích oddelení slovenských múzeí a galérií. Realizácia samotných projektov v inštitúciách účastníkov, ich prezentácia, dokumentácia a zhodnotenie po realizácii. Zúročenie získaných znalostí z dvoch predchádzajúcich fáz programu a tréningu: účastníci by mali na záver programu vypracovať stratégiu rozvoja vzdelávacieho oddelenia a budovania publika. 

ArTogether
Bilaterálny seminár o kultúrnom manažmente organizovaný Nadáciou - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Institut für Kulturkonzepte Viedeň a VŠMU Bratislava v roku 2005 sa zameriaval na posilnenie cezhraničnej spolupráce mladých manažérov vo sfére umenia a kultúry
O projekte:
Vstup Slovenska do Európskej Únie otvoril nové perspektívy kultúrnej spolupráce medzi dvoma susednými krajinami. So zvyšovaním miery kontaktu medzi Bratislavou a Viedňou vznikla perspektíva kultúrnej výmeny v rôznych oblastiach. Program chcel prispieť ku kultúrnemu prelinkovaniu s cieľom pripraviť budúcich kultúrnych manažérov v oboch susediacich krajinách, aby sa stali nositeľmi a organizátormi ďalších bilaterálnych kultúrnych projektov. 
Program  arTogether ponúkol študentom kompaktný súhrn vedomostí a praktických skúseností pre úspešné plánovanie a implementáciu kooperujúcich projektov, so zámerom doplniť teoretické vzdelávanie na vysokých školách v oboch krajinách.
Lekcie, workshopy, diskusie, exkurzie a kolektívna práca na prípadových štúdiách vytvorili obsiahly obraz aktuálnych výziev a potenciálu cezhraničného kultúrneho manažmentu. 

Ciele projektu:

 • Vytvorenie siete (network-u) medzi motivovanými a rozhľadenými budúcimi manažérmi z Rakúska a Slovenska
 • Vytvorenie premostenia medzi teoretickým vzdelávaním na vysokých školách a praxou (požadovanými praktickými zručnosťami v oblasti manažmentu umenia a kultúry) prostredníctvom prednášok a workshopov
 • Spustenie projektu "kultúrny kalendár/databáza Viedeň-Bratislava" vzhľadom na aktuálny nedostatok v rámci informačnej výmeny medzi týmito dvoma mestami 
 • Oboznámenie študentov so situáciou a podmienkami v susednej krajine cez prezentácie "best-practice"  a skúsenosti profesionálov s cezhraničnými projektmi
 • Príprava a povzbudenie študentov na tvorbu vlastných cezhraničných kultúrnych projektov zameraných na metropolitný región Bratislava-Viedeň
 • Vytvoriť priestor pre nadviazanie neformálnych vzťahov medzi študentmi oboch krajín počas skupinových aktivít v rámci seminárov a spoločného večerného programu

 

Tréning trénerov

Vzdelávací program Tréning trénerov (TOT) realizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s CSDF Budapešť v rokoch 2004 a 2005.

Projekt Posilnenie kultúrneho sektora / Implementácia efektívnych modelov manažmentu v oblasti umenia a kultúry/ Training of Trainers bol zameraný na posilnenie ľudských zdrojov (capacity building) a profesionalizácie fungovania kultúrnych organizácii a s tým súvisiace zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora.

Zámer projektu: 
Hlavným zámerom projektu bolo priniesť a implementovať (rozšíriť) nové modely efektívneho manažmentu a zároveň "vychovať" novú generáciu trénerov a lídrov v oblasti kultúry a umenia na Slovensku. 

Ciele programu:

 • Zlepšenie manažmentu organizácií pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry a tým zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora - prezentácia nových trendov a modelov efektívneho manažmentu, ktoré sú využiteľné aj v iných oblastiach.
 • Rozvoj a vzdelávanie novej generácie lídrov a trénerov, ktorí môžu tieto modely manažmentu ďalej šíriť. 
 • Vytvorenie networku a iniciovanie mobility a spolupráce medzi trénermi, lídrami, manažérmi, a výskumnými pracovníkmi v oblasti manažmentu kultúry na národnej a medzinárodnej úrovni. 
 • Sprostredkovanie výmeny informácií a pracovných možností v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale za asistencie CSDF aj v zahraničí.

Témy jednotlivých tréningov:
december 2004 
- prípravný tréning zameraný na "trainership" 
január - december 2005
- strategický manažment/strategické myslenie 
- udržateľnosť kultúrnych organizácií 
- budovanie publika 
- komunikácia (PR a marketing) 
- fundraising  

Podkategórie