Bližšie k múzeu bol 3-ročný komplexný vzdelávací program vytvorený Nadáciou - Centrum súčasného umenia v spolupráci
s British Council v Bratislave zameraný na budovanie a rozvoj dobrých vzťahov múzeí a galérií s ich publikom a partnermi.

Program bol ukončený v júni 2007 Medzinárodnou konferenciou Bližšie k múzeu. K programu bolo vydaná publikácia: Materiálová predloha k projektu Bližšie k múzeu, ktorá predstavuje vybrané projekty účastníkov programu úspešne zrealizovaných v galériách a múzeách na Slovensku. K projektu tiež vyšlo DVD s dokumentom o programe a projektoch.


Autorky programu: Marcela Lukáčová, Bohdana Sprušanská
Trvanie: november 2004 - jún 2007

Zámer programu:

Program Bližšie k múzeu bol zameraný na rozvíjanie vzdelávacej funkcie galérií a múzeí na Slovensku. Vychádzal z aktuálnej situácie fungovania galérií a múzeí, kde boli pred rokom 2004 vzdelávacie aktivity pre návštevníkov vnímané len okrajovo, prípadne celkom absentovali. 

Program pomáhal pracovníkom múzeí a galérií rozvíjať vzdelávaciu funkciu ich organizácie a iniciovať kontinuálne fungovanie vzdelávacích oddelení ako legitímnej a akceptovanej súčasti ich organizačnej štruktúry. 

Nosnými témami jednotlivých ročníkov boli:
I. Vedomosti / Knowledge / - Prvý ročník bol zameraný na vytvorenie metodického a teoretického zázemia. Prednášky, semináre, tréningy a workshopy (realizované britskými a českými lektormi) poskytli účastníkom orientáciu v základných oblastiach práce s verejnosťou a fungovaní vzdelávacích oddelení (získavanie finančných prostriedkov, orientácia v domácich i zahraničných zdrojoch, uplatnenie marketingových stratégií pri získavaní publika, metódy a techniky prípravy a realizácie programov pre verejnosť).

II. Komunikácia / Communication / - Múzeum a galéria ako obojstranná a obojsmerná komunikácia, vzťah múzea/galérie a verejnosti, spolupráca so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne. Tréningy a semináre zamerané na teóriu komunikácie inštitúcie smerom von, stratégie získavania všetkých skupín návštevníkov a budovanie publika. Konzultácia a prezentácia projektov účastníkov a postihnutie možných finančných zdrojov a fondov, kde by sa mohli uchádzať o finančnú podporu. Vyhlásenie ceny Bližšie k divákovi za najzaujímavejší vzdelávací program vytvorený v rámci programu Bližšie k múzeu.

III. Skúsenosti / Experiences / - Semináre a tréningy zamerané na strategické myslenie a strategické plánovanie. Stratégia rozvoja vzdelávacích oddelení, realizácia konkrétnych projektov participujúcich múzeí a galérií, vytvorenie efektívnej siete partnerstiev vzdelávacích oddelení slovenských múzeí a galérií. Realizácia samotných projektov v inštitúciách účastníkov, ich prezentácia, dokumentácia a zhodnotenie po realizácii. Zúročenie získaných znalostí z dvoch predchádzajúcich fáz programu a tréningu: účastníci by mali na záver programu vypracovať stratégiu rozvoja vzdelávacieho oddelenia a budovania publika.