Otvorené vnímanie 

Vzdelávací cyklus pre stredné školy

Vzdelávací projekt o podobách súčasného umenia v oblasti hudby, tanca, filmu a výtvarného umenia vytvorila Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s odborníkmi v daných oblastiach v roku 2000. 

Cieľ projektu: 
Cieľom tohto projektu bolo podnietiť záujem mladých ľudí orientovať sa v súčasnom umení, ukázať možné spôsoby vnímania súčasného umenia, zlepšiť ich kultúrny prehľad.
Projekt bol realizovaný v roku 2001 na štyroch slovenských gymnáziách a bol rozdelený na teoretickú (prednášky) a praktickú časť (koncert, tanečné alebo filmové predstavenie, tvorivá práca v galérií).

V rámci vyhodnotenia projektu na evaluačných seminároch vyplynula predovšetkým ambícia začleniť projekt do učebných osnov estetickej výchovy, rozšíriť ho o umenie 20. storočia a ponúknuť projekt aj pedagógom voľnočasových umeleckých aktivít. NCSU zároveň oslovila inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním estetickej výchovy a vznikla tak spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Metodickým centrom v Bratislave. 

Pedagógovia a autori koncepcií v roku 2002 pripravili metodiky, ktoré sú podkladom pre rozšírenie výučby estetickej výchovy na stredných školách. V júni 2002 prebehol prostredníctvom Metodického centra (Bratislava) seminár pre pedagógov stredných škôl s aprobáciou pre estetickú výchovu a dejiny umenia. Lektori predstavili pedagógom projekt a spôsob výučby jednotlivých častí v rámci svojich predmetov. 

Okruhy metodiky:
Tanec

 • základné informácie o vývoji tanca v 20. storočí - od Isadory Duncan po súčasnosť - hlavné osobnosti a trendy, inovácie v prístupe k tancu a tvorivej interpretácií skutočnosti
 • priblíženie základných princípov tvorivého procesu v súčasnom tanci
 • aktívne zapojenie študentov do hľadania súvislostí medzi slovnou a obrazovou informáciou, formulovanie vlastných postrehov a predstáv s cieľom vzbudiť záujem o danú problematiku


Hudba

 • problematika "novej" hudby (hudba 20. storočia) 
 • aktívne vnímanie hudobného diela a "iných" hudobných žánrov 
 • aktívne vnímanie zvukov okolia cez verbálne alebo grafické zapisovanie zvukov okolo seba 


Film

 • filmo ako pohyb obrazu a zároveň obraz pohybu
 • sledovanie možností filmového pohybu a niektorých jeho podôb (rýchlosti) a zároveň premien ľudského vnímania - ako film rozširuje hranice toho, čo môžeme (u)vidieť, ako sa prostredníctvom filmu zrýchľuje, spomaľuje, obohacuje, ohlupuje, narkotizuje naše vnímanie, naša pozornosť k životu

 

Výtvarné umenie

 • výtvarné umenie ako jedinečný jazyk ľudskej komunikácie
 • cieľom je umožnenie vnímania a pochopenia výtvarného umenia prostredníctvom analógií, dotykov a ohmatávania 

 

 

 

 

 

Minulosť v prítomnosti
Súčasné umenie a mýty v dejinách umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV a Slovenskou národnou galériou uviedla v roku 2002 celoročný cyklus prednášok súčasných teoretikov a kritikov umenia (ako pokračovanie cyklu z roku 2001). Autorom projektu bol prof. Ján Bakoš, ktorého pozvanie do Bratislavy prijali svetové osobnosti súčasnej teórie umenia a historiografie ako Keith Moxey, Michael Ann Holly, Olga Hazan, Donald Preziosi, Wolfgang Kemp a Stephen Bann.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť slovenskému publiku podoby súčasnej reflexie umenia cez prizmu dejín umenia a snaha otvoriť debatu o teórii umenia. 
Koncom roka 2002 vyšiel ako výstup z tohto projektu aj zborník textov (v dvojjazyčnej mutácií AJ - SJ), ktorý bude slúžiť ako študijný materiál pre študentov príbuzných vedeckých odborov. 

Program prednášok v roku 2002: 

 • marec 2002 - Triumf inštrumentálneho uvažovania: britské umenie v 90. rokoch - MATHEW RAMPLEY (Edinburgh Collage of Art, Edinburgh) 
 • december 2002 - Ninfa Fluida : Esej o pohybe - GEORGES DIDI-HUBERMAN (Paríž) 


Teória a prax múzea umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia pripravila v máji 2002 workshop určený mladým kurátorom, teoretikom umenia, pracovníkom galérií a múzeí.  Dvojdňová séria prednášok a diskusií k téme súčasnej muzeológie a praxe prebehla v Senci. Tretí deň sa skupina zúčastnila spoločnej návštevy muzeálnych inštitúcií vo Viedni (predovšetkým Museum Quartier), kde po prehliadke výstav a stálych expozícií prebehla diskusia. Posledný deň projektu sa po prehliadke výstavy Ľudovít Fulla v SNG uskutočnila v priestoroch nadácie záverečná diskusia. Na záver workshopu bol vydaný zborník textov jednotlivých prednášajúcich.
Program prednášok(máj 2002):

 • Múzeá a smrť - CAROL DUNCAN, (USA) 
 • Muzeum umění - vztah muzealizace a proměnlivé scény 
  - KALIOPI CHAMONIKOLA (ČR)
 • (Multi-)kulturní společnost a kánon 
  - MILAN KREUZZIEGER (ČR)
 •  Muzeum jako prostor aktivního vidění 
  - LADISLAV KESNER (ČR)
 • Múzeum umenia: Priestor pre interdisciplinárny diskurz (Reflexia aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí) 
  - KATARÍNA RUSNÁKOVÁ (SR)
 • Politika vystavovania na Slovensku: Bezmocné múzeá? 
  - MÁRIA ORIŠKOVÁ (SR)

 

Hladné oko 
Vzdelávací filmologický projekt 
Nadácie - Centra súčasného umenia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, FTF VŠMU, Francúzskeho inštitútu a Pro Helvetia. Cyklus krátkych prednášok v roku 2002 mal za cieľ zoznámiť poslucháčov s vývojom povojnovej európskej avantgardy (resp. experimentálneho filmu).
Program: 

 • apríl 2002 - prehliadka amerického experimentálneho filmu 90. rokov California Underground Film 1889-2001 s úvodom Noela LAWRENCA (USA) v spolupráci s Veľvyslanectvom spojených štátov amerických na Slovensku. 
 • apríl 2002 prednáškový cyklus Filmová avantgarda II - prehliadka európskeho avantgardného filmu 60. až 90. rokov (Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Veľká Británia) vedený RNDr. Martinom ČIHÁKOM (ČR)
 • október 2002 v priebehu dvoch dní Sigismond VALAY predstavil štyri programy/bloky experimentálnych filmov, s tematickým prepojením: 
   1. "Od diel videoartu ku krátkometrážnym filmom" 

    2. "Krátkometrážne hrané filmy na hranici umenia" 
    3. "Mosty medzi súčasným umením a filmom vo filmovej tvorbe" 
    4. "Radikálne spôsoby prelínania zvuku a obrazu"
Väčšina filmov bola odprezentovaná v rámci súťažnej časti Lausanne Underground Film Festival, ktorý sa konal v švajčiarskom Lausanne v júni 2002. 

Francúzsky experimentálny film- pokračovanie projektu Hladné oko v novembri 2002 - trojdňová prehliadka francúzskeho experimentálneho filmu, ktorú zostavil a viedol Dominique WILLOUGHBY, jeden z predstaviteľov nezávislej filmovej distribučnej spoločnosti Cinédoc a režisér experimentálnych filmov. 

Cieľom prehliadky a semináru bolo predstaviť tento okrajový žáner odbornej i laickej verejnosti so snahou o vyvolanie záujmu a vnímanie niečoho netradičného a neočakávaného. 

Seminár "Zvuk vo filme"

Nadácia - Centrum súčasného umenia v roku 2003 zorganizovala medzinárodný filmologický seminár pod názvom Zvuk vo filme. Zámerom bolo predstaviť tému, ktorá je v našom kontexte na pokraji záujmu v porovnaní so súčasnou svetovou teóriou a históriou, ktorá sa otázke zvuku vo filme systematicky venuje. Seminár sa konal s finančnou podporou MK SR a International Visegrad Fund.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára bolo predovšetkým otvoriť základné a najaktuálnejšie otázky z teórií, histórií i estetík filmového zvuku. Seminár bol určený študentom filmových škôl, ale aj iných humanitných odborov a odbornej verejnosti.
Lektori: Seminár bol vedený americkým lektorom Jayom Beckom (University of Illinois); Natašou Ďurovičovou pôsobiacou na Universite v Iowe a českým filmovým teoretikom Petrom Szczepanikom (Centrum audiovizuálnej kultúry Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne).
Program seminára:

Počas troch dní semináru sa konali prednášky a diskusie v ateliéri FTF VŠMU, ktoré boli počas troch večerov doplnené filmovými a DVD projekciami nadväzujúcimi na hlavnú tému seminára. (Rozhovor - Francis Ford Coppola; Posledný diktátor - René Claire; Ruská archa - Alexander Sokurov; Playtime - Jacques Tati)

Manažér kultúry otvorený novým formám

bol tréning v oblasti manažmentu kultúry a efektívneho riadenia kultúrnych organizácií určený pracovníkom a manažérom kultúrnych inštitúcií a neziskových organizácií v sektore umenia a kultúry.

Cieľ tréningu: 

Cieľom tréningového programu bolo napomôcť k celkovému posilneniu kultúrneho sektora sprostredkovaním zahraničného know-how a príkladov fungujúcich modelov v oblasti manažmentu umenia a kultúry.

Tréningy boli založené predovšetkým na zážitkovom prijímaní informácií, aktívnom zaangažovaní účastníkov, diskusiách, polemikách a vlastných príkladoch z praxe, ako aj praktickom skúšaní si jednotlivých činností (prezentačné schopnosti, vyjednávanie, rolové úlohy a pod.).
1. časť cyklu (v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti) určená pracovníkom knižníc a archívov sa zamerala na témy:

 • Strategické plánovanie a manažment 
 • Projektový Manažment 
 • Trh, Segmentácia trhu 
 • Komunikácia (PR a Marketing) 
 • Finančná udržateľnosť 
 • Stratégia, metódy a techniky budovania publika 
 • Features of cultural services

 2. časť cyklu (v spolupráci s Katedrou Unesco Chair pri VŠMU) bola určená pracovníkom a manažérom v oblasti umenia a kultúry:

 • 1. tréning "Práca s médiami" (PR a marketing)
 • 2. tréning "Otvorené vnímanie - O podobách súčasného umenia, práca s divákom" 
 • 3. tréning "Fundraising"

 

Artwork through the Market

Medzinárodnú konferenciu Artwork through the Market pripravila Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV a VŠVU.

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť slovenskému publiku podoby súčasnej reflexie umenia a otvoriť debatu o špecifickej téme umeleckého trhu.

Hlavné témy kolokvia:

 • Umenie a peniaze 
 • Ideológia trhu: umelecká jedinečnosť ako komodita 
 • Umenie a business: umelecké dielo ako kapitál (zberateľstvo umenia) 
 • Dialektika trhu: umelecká hodnota a trhová cena 
 • Umelec a trhové stratégie 
 • Múzeum a trh 
 • Mýty dejín umenia a umelecký trh 
 • Nacionalizmus, globalizmus a umelecký trh.

 

 

Text ku vzdelávacím programom z roku 2014.

Archív vzdelávacích programov.

Letná škola manažmentu kultúry
Fórum manažmentu kultúry Bratislava - Viedeň  /letná škola pre študentov/
 
Päťdňový kurz sa odohrával v roku 2006 v Bratislave a vo Viedni, medzi organizátorov okrem Nadácie - Centrum súčasného umenia a VŠMU Bratislava patrili aj Institut für Kulturkonzepte Viedeň a Institut für Theater, Film, Medienwissenschaft, Univerzita Viedeň a bola realizovaná zo zdrojov Akcia Rakúsko - Slovensko.  
O projekte: 

Zámerom projektu bolo nadviazať na úspešnú iniciatívu podujatia ArTogether (Bratislava, jún 2015) a pokračovať v príprave budúcich manažérov kultúry z oboch krajín na realizáciu medzinárodných projektov v metropolitnom regióne Viedeň - Bratislava. Program letnej školy ponúkal ucelené vedomosti z manažmentu medzinárodných projektov v oblasti kultúry a zameral sa na praktické otázky projektového manažmentu.

 Ciele projektu:

 • Založiť sieť kontaktov medzi vysoko motivovanými a rozhľadenými budúcimi manažérmi kultúry z Rakúska a Slovenska.
 • Prostredníctvom prednášok spojených s workshopmi vytvoriť premostenie medzi teoretickým vzdelávaním na vysokých školách a praxou.
 • Pripraviť a povzbudiť študentov na tvorbu vlastných cezhraničných kultúrnych projektov zameraných na metropolitný región Bratislava-Viedeň. 
 • Vytvoriť priestor pre nadviazanie neformálnych vzťahov medzi študentmi oboch krajín počas skupinových aktivít v rámci seminárov a spoločného večerného programu.

 Evaluácia: 

Vzdelávanie na Letnej škole manažmentu kultúry prebiehalo formou odborných prednášok a následných praktických seminárov. Dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu tvorila skupinová práca účastníkov na prípadových štúdiách rozličných typov medzinárodných projektov.Odborný program letnej školy obohatili prezentácie o fungovaní konkrétnych kultúrnych organizácií (Tanzatelier Sebastian Prantl a Mica) a návštevy kultúrnych podujatí počas spoločného večerného programu. 
Hlavné témy boli rozdelené do pracovných blokov:

 • Úvod do manažmentu medzinárodných projektov v oblasti kultúry (B. Sprušanská, K. Wolf)
 • Integrovaná marketingová komunikácia ( S. Waradzinová) 
 • Medzikultúrna komunikácia (M. Kre ß, K. Wolf) 
 • Európska kultúrna politika (T. Kaufmann) 
 • Fundraising ( B. Sprušanská , K. Wolf)

 

Bratislava Spring Academy 

V spolupráci s European Cultural Foundation v Amsterdame a VŠMU v Bratislave organizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v apríli roku 2006 jarný päťdňový kurz pre manažérov kultúry

Čo bolo predmetom kurzu?

Od 90. rokov 20. storočia prechádzala oblasť kultúry v krajinách strednej a východnej Európy obdobím dramatických zmien a rozvoja. Tento zásadný posun spôsobil, že spoločnosti týchto krajín a v rámci nich aj manažéri kultúry stoja pred množstvom nových výziev a príležitostí. Zatiaľ čo kultúrni manažéri v etablovaných kultúrnych inštitúciách sú nútení zmeniť samotnú štruktúru týchto inštitúcií, aby boli pripravené spĺňať požiadavky budúcnosti, aktivisti novozaložených umeleckých iniciatív sa snažia udržať si svoje postavenie inovátorov na miestnej kultúrnej scéne prostredníctvom upevňovania svojej tvorby a zabezpečovania prežitia organizácie. 

Cieľ kurzu:

S cieľom reagovať na tieto výzvy sa kurz zameriaval na oboznámenie kultúrnych manažérov so súborom strategických riadiacich schopností, ktoré im umožnia analyzovať a úspešne rozvíjať svoje organizácie, nasmerujú ich k štrukturálnym zmenám, ako aj k finančnej a prevádzkovej udržateľnosti. Kurz vychádzal zo špecificky vypracovanej metodológie (publikácia Manažment umenia v turbulentnom období, autori: M. Dragicevic Sesic, 

S. Dragojevic) a zároveň čerpal z praktických skúseností, ktoré Európska kultúrna nadácia a lektori kurzu získali v priebehu implementácie množstva projektov zameraných na organizačný rozvoj a budovanie kapacít umeleckých iniciatív v transformujúcich sa oblastiach (juhovýchodná Európa, Rusko, Stredná Ázia atď.). 

Účastníci boli vyškolení v oblasti analyzovania prostredia a potenciálu vlastnej organizácie, ako aj v oblasti prípravy strategického plánu smerujúceho k dlhodobejšiemu pokroku organizácie.  

 

Junior tréneri - cyklus tréningov

spolupráca: Civil Society Development Foundation 

- séria jesenných vzdelávacích tréningov v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

Účastníci tréningov boli súčasťou interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách a pod vedením slovenských junior trénerov sa oboznámili s praktickými slovenskými i zahraničnými príkladmi v ponúkaných témach. Zároveň sa zdokonalili v efektívnom využívaní nástrojov a metód kultúrneho manažmentu a priamej aplikácie vo svojej organizácii. Jednotlivé tréningy boli zamerané na oblasti: 

 • PR a komunikácia
 • rozvoj publika
 • projektový manažment
 • získavanie finančných prostriedkov
 • marketing