Letná škola manažmentu kultúry
Fórum manažmentu kultúry Bratislava - Viedeň  /letná škola pre študentov/
 
Päťdňový kurz sa odohrával v roku 2006 v Bratislave a vo Viedni, medzi organizátorov okrem Nadácie - Centrum súčasného umenia a VŠMU Bratislava patrili aj Institut für Kulturkonzepte Viedeň a Institut für Theater, Film, Medienwissenschaft, Univerzita Viedeň a bola realizovaná zo zdrojov Akcia Rakúsko - Slovensko.  
O projekte: 

Zámerom projektu bolo nadviazať na úspešnú iniciatívu podujatia ArTogether (Bratislava, jún 2015) a pokračovať v príprave budúcich manažérov kultúry z oboch krajín na realizáciu medzinárodných projektov v metropolitnom regióne Viedeň - Bratislava. Program letnej školy ponúkal ucelené vedomosti z manažmentu medzinárodných projektov v oblasti kultúry a zameral sa na praktické otázky projektového manažmentu.

 Ciele projektu:

 • Založiť sieť kontaktov medzi vysoko motivovanými a rozhľadenými budúcimi manažérmi kultúry z Rakúska a Slovenska.
 • Prostredníctvom prednášok spojených s workshopmi vytvoriť premostenie medzi teoretickým vzdelávaním na vysokých školách a praxou.
 • Pripraviť a povzbudiť študentov na tvorbu vlastných cezhraničných kultúrnych projektov zameraných na metropolitný región Bratislava-Viedeň. 
 • Vytvoriť priestor pre nadviazanie neformálnych vzťahov medzi študentmi oboch krajín počas skupinových aktivít v rámci seminárov a spoločného večerného programu.

 Evaluácia: 

Vzdelávanie na Letnej škole manažmentu kultúry prebiehalo formou odborných prednášok a následných praktických seminárov. Dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu tvorila skupinová práca účastníkov na prípadových štúdiách rozličných typov medzinárodných projektov.Odborný program letnej školy obohatili prezentácie o fungovaní konkrétnych kultúrnych organizácií (Tanzatelier Sebastian Prantl a Mica) a návštevy kultúrnych podujatí počas spoločného večerného programu. 
Hlavné témy boli rozdelené do pracovných blokov:

 • Úvod do manažmentu medzinárodných projektov v oblasti kultúry (B. Sprušanská, K. Wolf)
 • Integrovaná marketingová komunikácia ( S. Waradzinová) 
 • Medzikultúrna komunikácia (M. Kre ß, K. Wolf) 
 • Európska kultúrna politika (T. Kaufmann) 
 • Fundraising ( B. Sprušanská , K. Wolf)

 

Bratislava Spring Academy 

V spolupráci s European Cultural Foundation v Amsterdame a VŠMU v Bratislave organizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v apríli roku 2006 jarný päťdňový kurz pre manažérov kultúry

Čo bolo predmetom kurzu?

Od 90. rokov 20. storočia prechádzala oblasť kultúry v krajinách strednej a východnej Európy obdobím dramatických zmien a rozvoja. Tento zásadný posun spôsobil, že spoločnosti týchto krajín a v rámci nich aj manažéri kultúry stoja pred množstvom nových výziev a príležitostí. Zatiaľ čo kultúrni manažéri v etablovaných kultúrnych inštitúciách sú nútení zmeniť samotnú štruktúru týchto inštitúcií, aby boli pripravené spĺňať požiadavky budúcnosti, aktivisti novozaložených umeleckých iniciatív sa snažia udržať si svoje postavenie inovátorov na miestnej kultúrnej scéne prostredníctvom upevňovania svojej tvorby a zabezpečovania prežitia organizácie. 

Cieľ kurzu:

S cieľom reagovať na tieto výzvy sa kurz zameriaval na oboznámenie kultúrnych manažérov so súborom strategických riadiacich schopností, ktoré im umožnia analyzovať a úspešne rozvíjať svoje organizácie, nasmerujú ich k štrukturálnym zmenám, ako aj k finančnej a prevádzkovej udržateľnosti. Kurz vychádzal zo špecificky vypracovanej metodológie (publikácia Manažment umenia v turbulentnom období, autori: M. Dragicevic Sesic, 

S. Dragojevic) a zároveň čerpal z praktických skúseností, ktoré Európska kultúrna nadácia a lektori kurzu získali v priebehu implementácie množstva projektov zameraných na organizačný rozvoj a budovanie kapacít umeleckých iniciatív v transformujúcich sa oblastiach (juhovýchodná Európa, Rusko, Stredná Ázia atď.). 

Účastníci boli vyškolení v oblasti analyzovania prostredia a potenciálu vlastnej organizácie, ako aj v oblasti prípravy strategického plánu smerujúceho k dlhodobejšiemu pokroku organizácie.  

 

Junior tréneri - cyklus tréningov

spolupráca: Civil Society Development Foundation 

- séria jesenných vzdelávacích tréningov v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

Účastníci tréningov boli súčasťou interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách a pod vedením slovenských junior trénerov sa oboznámili s praktickými slovenskými i zahraničnými príkladmi v ponúkaných témach. Zároveň sa zdokonalili v efektívnom využívaní nástrojov a metód kultúrneho manažmentu a priamej aplikácie vo svojej organizácii. Jednotlivé tréningy boli zamerané na oblasti: 

 • PR a komunikácia
 • rozvoj publika
 • projektový manažment
 • získavanie finančných prostriedkov
 • marketing