ArTogether
Bilaterálny seminár o kultúrnom manažmente organizovaný Nadáciou - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Institut für Kulturkonzepte Viedeň a VŠMU Bratislava v roku 2005 sa zameriaval na posilnenie cezhraničnej spolupráce mladých manažérov vo sfére umenia a kultúry
O projekte:
Vstup Slovenska do Európskej Únie otvoril nové perspektívy kultúrnej spolupráce medzi dvoma susednými krajinami. So zvyšovaním miery kontaktu medzi Bratislavou a Viedňou vznikla perspektíva kultúrnej výmeny v rôznych oblastiach. Program chcel prispieť ku kultúrnemu prelinkovaniu s cieľom pripraviť budúcich kultúrnych manažérov v oboch susediacich krajinách, aby sa stali nositeľmi a organizátormi ďalších bilaterálnych kultúrnych projektov. 
Program  arTogether ponúkol študentom kompaktný súhrn vedomostí a praktických skúseností pre úspešné plánovanie a implementáciu kooperujúcich projektov, so zámerom doplniť teoretické vzdelávanie na vysokých školách v oboch krajinách.
Lekcie, workshopy, diskusie, exkurzie a kolektívna práca na prípadových štúdiách vytvorili obsiahly obraz aktuálnych výziev a potenciálu cezhraničného kultúrneho manažmentu. 

Ciele projektu:

  • Vytvorenie siete (network-u) medzi motivovanými a rozhľadenými budúcimi manažérmi z Rakúska a Slovenska
  • Vytvorenie premostenia medzi teoretickým vzdelávaním na vysokých školách a praxou (požadovanými praktickými zručnosťami v oblasti manažmentu umenia a kultúry) prostredníctvom prednášok a workshopov
  • Spustenie projektu "kultúrny kalendár/databáza Viedeň-Bratislava" vzhľadom na aktuálny nedostatok v rámci informačnej výmeny medzi týmito dvoma mestami 
  • Oboznámenie študentov so situáciou a podmienkami v susednej krajine cez prezentácie "best-practice"  a skúsenosti profesionálov s cezhraničnými projektmi
  • Príprava a povzbudenie študentov na tvorbu vlastných cezhraničných kultúrnych projektov zameraných na metropolitný región Bratislava-Viedeň
  • Vytvoriť priestor pre nadviazanie neformálnych vzťahov medzi študentmi oboch krajín počas skupinových aktivít v rámci seminárov a spoločného večerného programu

 

Tréning trénerov

Vzdelávací program Tréning trénerov (TOT) realizovala Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s CSDF Budapešť v rokoch 2004 a 2005.

Projekt Posilnenie kultúrneho sektora / Implementácia efektívnych modelov manažmentu v oblasti umenia a kultúry/ Training of Trainers bol zameraný na posilnenie ľudských zdrojov (capacity building) a profesionalizácie fungovania kultúrnych organizácii a s tým súvisiace zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora.

Zámer projektu: 
Hlavným zámerom projektu bolo priniesť a implementovať (rozšíriť) nové modely efektívneho manažmentu a zároveň "vychovať" novú generáciu trénerov a lídrov v oblasti kultúry a umenia na Slovensku. 

Ciele programu:

  • Zlepšenie manažmentu organizácií pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry a tým zvýšenie udržateľnosti kultúrneho sektora - prezentácia nových trendov a modelov efektívneho manažmentu, ktoré sú využiteľné aj v iných oblastiach.
  • Rozvoj a vzdelávanie novej generácie lídrov a trénerov, ktorí môžu tieto modely manažmentu ďalej šíriť. 
  • Vytvorenie networku a iniciovanie mobility a spolupráce medzi trénermi, lídrami, manažérmi, a výskumnými pracovníkmi v oblasti manažmentu kultúry na národnej a medzinárodnej úrovni. 
  • Sprostredkovanie výmeny informácií a pracovných možností v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale za asistencie CSDF aj v zahraničí.

Témy jednotlivých tréningov:
december 2004 
- prípravný tréning zameraný na "trainership" 
január - december 2005
- strategický manažment/strategické myslenie 
- udržateľnosť kultúrnych organizácií 
- budovanie publika 
- komunikácia (PR a marketing) 
- fundraising