Seminár "Zvuk vo filme"

Nadácia - Centrum súčasného umenia v roku 2003 zorganizovala medzinárodný filmologický seminár pod názvom Zvuk vo filme. Zámerom bolo predstaviť tému, ktorá je v našom kontexte na pokraji záujmu v porovnaní so súčasnou svetovou teóriou a históriou, ktorá sa otázke zvuku vo filme systematicky venuje. Seminár sa konal s finančnou podporou MK SR a International Visegrad Fund.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára bolo predovšetkým otvoriť základné a najaktuálnejšie otázky z teórií, histórií i estetík filmového zvuku. Seminár bol určený študentom filmových škôl, ale aj iných humanitných odborov a odbornej verejnosti.
Lektori: Seminár bol vedený americkým lektorom Jayom Beckom (University of Illinois); Natašou Ďurovičovou pôsobiacou na Universite v Iowe a českým filmovým teoretikom Petrom Szczepanikom (Centrum audiovizuálnej kultúry Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne).
Program seminára:

Počas troch dní semináru sa konali prednášky a diskusie v ateliéri FTF VŠMU, ktoré boli počas troch večerov doplnené filmovými a DVD projekciami nadväzujúcimi na hlavnú tému seminára. (Rozhovor - Francis Ford Coppola; Posledný diktátor - René Claire; Ruská archa - Alexander Sokurov; Playtime - Jacques Tati)

Manažér kultúry otvorený novým formám

bol tréning v oblasti manažmentu kultúry a efektívneho riadenia kultúrnych organizácií určený pracovníkom a manažérom kultúrnych inštitúcií a neziskových organizácií v sektore umenia a kultúry.

Cieľ tréningu: 

Cieľom tréningového programu bolo napomôcť k celkovému posilneniu kultúrneho sektora sprostredkovaním zahraničného know-how a príkladov fungujúcich modelov v oblasti manažmentu umenia a kultúry.

Tréningy boli založené predovšetkým na zážitkovom prijímaní informácií, aktívnom zaangažovaní účastníkov, diskusiách, polemikách a vlastných príkladoch z praxe, ako aj praktickom skúšaní si jednotlivých činností (prezentačné schopnosti, vyjednávanie, rolové úlohy a pod.).
1. časť cyklu (v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti) určená pracovníkom knižníc a archívov sa zamerala na témy:

 • Strategické plánovanie a manažment 
 • Projektový Manažment 
 • Trh, Segmentácia trhu 
 • Komunikácia (PR a Marketing) 
 • Finančná udržateľnosť 
 • Stratégia, metódy a techniky budovania publika 
 • Features of cultural services

 2. časť cyklu (v spolupráci s Katedrou Unesco Chair pri VŠMU) bola určená pracovníkom a manažérom v oblasti umenia a kultúry:

 • 1. tréning "Práca s médiami" (PR a marketing)
 • 2. tréning "Otvorené vnímanie - O podobách súčasného umenia, práca s divákom" 
 • 3. tréning "Fundraising"

 

Artwork through the Market

Medzinárodnú konferenciu Artwork through the Market pripravila Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV a VŠVU.

Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť slovenskému publiku podoby súčasnej reflexie umenia a otvoriť debatu o špecifickej téme umeleckého trhu.

Hlavné témy kolokvia:

 • Umenie a peniaze 
 • Ideológia trhu: umelecká jedinečnosť ako komodita 
 • Umenie a business: umelecké dielo ako kapitál (zberateľstvo umenia) 
 • Dialektika trhu: umelecká hodnota a trhová cena 
 • Umelec a trhové stratégie 
 • Múzeum a trh 
 • Mýty dejín umenia a umelecký trh 
 • Nacionalizmus, globalizmus a umelecký trh.