Otvorené vnímanie 

Vzdelávací cyklus pre stredné školy

Vzdelávací projekt o podobách súčasného umenia v oblasti hudby, tanca, filmu a výtvarného umenia vytvorila Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s odborníkmi v daných oblastiach v roku 2000. 

Cieľ projektu: 
Cieľom tohto projektu bolo podnietiť záujem mladých ľudí orientovať sa v súčasnom umení, ukázať možné spôsoby vnímania súčasného umenia, zlepšiť ich kultúrny prehľad.
Projekt bol realizovaný v roku 2001 na štyroch slovenských gymnáziách a bol rozdelený na teoretickú (prednášky) a praktickú časť (koncert, tanečné alebo filmové predstavenie, tvorivá práca v galérií).

V rámci vyhodnotenia projektu na evaluačných seminároch vyplynula predovšetkým ambícia začleniť projekt do učebných osnov estetickej výchovy, rozšíriť ho o umenie 20. storočia a ponúknuť projekt aj pedagógom voľnočasových umeleckých aktivít. NCSU zároveň oslovila inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním estetickej výchovy a vznikla tak spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Metodickým centrom v Bratislave. 

Pedagógovia a autori koncepcií v roku 2002 pripravili metodiky, ktoré sú podkladom pre rozšírenie výučby estetickej výchovy na stredných školách. V júni 2002 prebehol prostredníctvom Metodického centra (Bratislava) seminár pre pedagógov stredných škôl s aprobáciou pre estetickú výchovu a dejiny umenia. Lektori predstavili pedagógom projekt a spôsob výučby jednotlivých častí v rámci svojich predmetov. 

Okruhy metodiky:
Tanec

  • základné informácie o vývoji tanca v 20. storočí - od Isadory Duncan po súčasnosť - hlavné osobnosti a trendy, inovácie v prístupe k tancu a tvorivej interpretácií skutočnosti
  • priblíženie základných princípov tvorivého procesu v súčasnom tanci
  • aktívne zapojenie študentov do hľadania súvislostí medzi slovnou a obrazovou informáciou, formulovanie vlastných postrehov a predstáv s cieľom vzbudiť záujem o danú problematiku


Hudba

  • problematika "novej" hudby (hudba 20. storočia) 
  • aktívne vnímanie hudobného diela a "iných" hudobných žánrov 
  • aktívne vnímanie zvukov okolia cez verbálne alebo grafické zapisovanie zvukov okolo seba 


Film

  • filmo ako pohyb obrazu a zároveň obraz pohybu
  • sledovanie možností filmového pohybu a niektorých jeho podôb (rýchlosti) a zároveň premien ľudského vnímania - ako film rozširuje hranice toho, čo môžeme (u)vidieť, ako sa prostredníctvom filmu zrýchľuje, spomaľuje, obohacuje, ohlupuje, narkotizuje naše vnímanie, naša pozornosť k životu

 

Výtvarné umenie

  • výtvarné umenie ako jedinečný jazyk ľudskej komunikácie
  • cieľom je umožnenie vnímania a pochopenia výtvarného umenia prostredníctvom analógií, dotykov a ohmatávania